Tổng hợp

Vai trò của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng

Vai trò của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng? Đề xuất một số giải pháp phòng, chống tham nhũng?

Bạn đang xem: Vai trò của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng

 Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí luôn được cấp ủy, UBND các cấp chỉ đạo quyết liệt, với bước tiến mạnh và tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Từ đó, đã từng bước kiềm chế, ngăn chặn tình hình tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, niềm tin vững chắc cho cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Vậy để hiểu thêm về vai trò của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng hãy theo dõi ngay dưới đây nhé.

1. Vai trò của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng:

 Trong công tác đấu tranh PCTN, người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả chống tham nhũng, lãng phí tại địa phương, đơn vị do mình quản lý, tập trung vào 03 nội dung chính sau đây:
Thứ nhất là, công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về PCTN, như Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng; Chỉ thị 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chiến lược quốc gia về PCTN; Luật PCTN năm 2018…
Thứ hai là, tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, như tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về PCTN; công khai, minh bạch hoạt động tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng; minh bạch tài sản, thu nhập; quy định và thực hiện chế độ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng… theo quy định pháp luật về PCTN.
Thứ ba là, tổ chức triển khai thực hiện thường xuyên công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí thông qua việc kiểm tra, tự kiểm tra tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình phụ trách, nhằm phát hiện kịp thời các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác PCTN; từ đó, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoặc kiến nghị các biện pháp khắc phục, xử lý, nâng cao hiệu quả công tác PCTN. Qua thực tiễn thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN” và từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN từ năm 2013 đến nay, tại tỉnh Quảng Bình, công tác kiểm tra, tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý tham nhũng ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị vẫn là khâu yếu, chưa phản ánh đúng thực trạng tham nhũng, lãng phí.
Có thể khẳng định rằng, hiệu quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra phát hiện tham nhũng tại tỉnh Quảng Bình còn rất hạn chế, mới chỉ là ghi nhận bước đầu. Nguyên nhân cơ bản của hạn chế này là do nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa nhận thức sâu sắc về vai trò công tác kiểm tra, tự kiểm tra tại địa phương, lĩnh vực, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền mình quản lý; chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, tự kiểm tra nhằm chủ động phát hiện tham nhũng. Nhiều nơi công tác kiểm tra, tự kiểm tra bị buông lỏng.
Mặt khác, thể chế, chính sách pháp luật trên một số lĩnh vực còn bất cập, tính khả thi không cao; chưa có cơ chế đủ mạnh để kiểm soát chặt chẽ quyền lực; công tác kiểm tra, giám sát trách nhiệm thủ trưởng ở các cơ quan, địa phương thiếu triển khai thường xuyên, hoặc nếu có thì thiếu thực chất, “dĩ hòa vi quý” chưa chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế trong thực hiện trách nhiệm của thủ trưởng đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, tự kiểm tra để phát hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; chế độ trách nhiệm, chế độ công vụ chưa rõ ràng, cụ thể.

2.  Đề xuất một số giải pháp phòng, chống tham nhũng:

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, thông qua đó để khẳng định rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước về công tác đấu tranh PCTN, lãng phí. Nội dung tuyên truyền cần chú trọng đến nâng cao nhận thức của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác kiểm tra, tự kiểm tra tại địa phương, lĩnh vực, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng, chính quyền mình quản lý.

Hai là, phát huy và đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền đối với công tác kiểm tra, tự kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền cần tuân thủ công tác này theo quy định của Luật PCTN với tinh thần kiên quyết, kiên trì, hiệu quả.

Ba là, thực hiện tốt chế độ nêu gương. Hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đúng với phương châm: “Cán bộ phải gương mẫu hơn nhân viên, cấp ủy viên phải gương mẫu hơn đảng viên, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”(3).

Người đứng đầu cần nêu cao trách nhiệm, gương mẫu, quyết liệt, đi đầu, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng và các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc chống tham nhũng theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Người đứng đầu tổ chức đảng, chủ tịch UBND các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tình hình khiếu nại, tố cáo và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi địa bàn, lĩnh vực phụ trách theo quy định tại Chỉ thị số 35/CT-TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đối với người đứng đầu cấp ủy các cấp, phải thực hiện nghiêm túc Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Đây là kênh thông tin rất quan trọng giúp người đứng đầu cấp ủy kịp thời nắm bắt các thông tin liên quan đến tiêu cực, tham nhũng để xem xét, xử lý.

Bốn là, tập trung chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN theo Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6 và Trung ương 7 (khóa XII), nhất là hoàn thiện các quy định về kiểm soát quyền lực, trách nhiệm người đứng đầu khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm giải trình, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; quy định về việc ngăn chặn những người có chức, quyền lợi dụng cương vị công tác để trục lợi; cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung…

Năm là, tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ vụ lợi, “lợi ích nhóm”. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy nhà nước. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng, chính quyền cần tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên, nhất là tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra để kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm, ngăn chặn từ đầu sai phạm; tiến hành mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn công tác kiểm tra, tự kiểm tra, thanh tra, giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi tham nhũng. Đề nghị Trung ương sớm bổ sung, hoàn thiện quy định về xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nhưng không phát hiện được sai phạm, sau đó sai phạm này lại được phát hiện bởi các đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán khác. Quy định cụ thể về xử lý trách nhiệm người đứng đầu buông lỏng công tác kiểm tra, tự kiểm tra tại cơ quan, đơn vị do mình phụ trách, đặc biệt đối với các trường hợp để xảy ra tham nhũng.

Hiện nay, vấn đề kiểm tra, giám sát người đứng đầu là một trong những nội dung còn nhiều khó khăn, phức tạp và nhạy cảm. Có thể khẳng định rằng, hầu hết những hiện tượng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tha hóa quyền lực,  lạm quyền, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống… suy cho cùng là do thiếu kiểm tra, giám sát, trước hết là đối với người đứng đầu. Do vậy, Đại hội XIII của Đảng đã đề ra nhiệm vụ: “Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra vi phạm, nơi có nhiều bức xúc, nổi cộm, dư luận quan tâm; xử lý kịp thời, kiên quyết, triệt để, đồng bộ, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm”

Đăng bởi: THPT Lê Minh Xuân

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!