Biểu Mẫu

Quyết định công nhận kết quả thi giáo viên dạy giỏi

THPT Lê Minh Xuân xin giới thiệu đến các bạn Mẫu quyết định công nhận kết quả thi giáo viên dạy giỏi được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây.

Quyết định công nhận kết quả thi giáo viên dạy giỏi là mẫu quyết định được lập ra nhằm công nhận quyết định về việc công nhận kết quả thi giáo viên dạy giỏi. Mẫu quyết định nêu rõ kết quả thi, nội dung công nhận. Mời các bạn cùng tham khảo.

UBND TỈNH …………….
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Bạn đang xem: Quyết định công nhận kết quả thi giáo viên dạy giỏi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

Số: ………../QĐ-SGD&ĐT ……………., ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận kết quả thi Giáo viên dạy giỏi và cấp giấy chứng nhận cho giáo viên có thành tích trong Hội thi giáo viên dạy giỏi …(1)… cấp Tỉnh lần thứ …(2)…….. – năm ……(3)……..

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ…………………………(4)……………

Căn cứ…………………………(4)………….…

Xét đề nghị của Trưởng phòng ……(5)………,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận và trao giấy chứng nhận cho ……(6)….. Giáo viên đạt tiêu chuẩn giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh lần thứ …(2)….. – năm …(3)…… (danh sách kèm theo)

Điều 2. Công nhận ……(6)….. giáo viên đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích các môn của Hội thi, gồm ……(6)….. giải Nhất, ……(6)….. giải Nhì, ……(6)….. giải Ba, ……(6)….. giải Khuyến khích. (danh sách kèm theo)

Điều 3. Các giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và đạt giải của Hội thi được hưởng các chế độ và quyền lợi theo qui định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra; Trưởng các Phòng, Ban liên quan của Sở và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 5;

– …(7)…;

– Lưu: VT, (8).

GIÁM ĐỐC (9)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Đăng bởi: THPT Lê Minh Xuân

Chuyên mục: Biểu Mẫu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!