Tổng hợp

Mẫu phiếu đề nghị thay đổi thông tin tổ chức mới nhất năm 2022

 Mẫu phiếu đề nghị thay đổi thông tin tổ chức là gì? Mẫu phiếu đề nghị thay đổi thông tin tổ chức để làm gì? Mẫu phiếu đề nghị thay đổi thông tin tổ chức? Hướng dẫn sử dụng mẫu phiếu đề nghị thay đổi thông tin tổ chức? Thay đổi thông tin tổ chức?

Bạn đang xem: Mẫu phiếu đề nghị thay đổi thông tin tổ chức mới nhất năm 2022

Cũng như việc cá nhân thay đổi thông tin trong phụ lục hợp đồng mở tài khoản & hợp đồng giao dịch trực tuyến áp dụng với cá nhân vì các tổ chức khi có yêu cầu về thay đổi thông tin của tổ chức cũng sẽ phải điền vào phiếu thay đổi thông tin của tổ chức theo mẫu đã được quy định. Vậy mẫu phiếu đề nghị thay đổi thông tin tổ chức là gì? Mẫu phiếu thay đổi thông tin tổ chức bao gồm những nội dung gì?

Tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại:

1. Mẫu phiếu đề nghị thay đổi thông tin tổ chức là gì?

Mẫu phiếu đề nghị thay đổi thông tin tổ chức là mẫu phiếu được lập ra khi tổ chức có yêu cầu về việc điều chỉnh, thay đổi thông tin của tổ chức cảu mình. Mẫu phiếu đề nghị thay đổi thông tin tổ chức nêu rõ thông tin về tên công ty, số đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp, số tài khoản, nội dung đề nghị thay đổi thông tin tại hợp đồng mở tài khoản/hợp đồng giao dịch trực tuyến ( có các nội dung thay đổi như: Số số đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ liên hệ/ email, người đại diện theo pháp luật, số điện thoại giao dịch, mật khẩu, tên truy cập trực tuyến, mật khẩu truy cập trực tuyến, chữ ký chủ tài khoản , uỷ quyền tài khoản, nội dung uỷ quyền,..)

2. Mẫu phiếu đề nghị thay đổi thông tin tổ chức để làm gì?

Mẫu phiếu đề nghị thay đổi thông tin tổ chức được dùng để thay đổi về những thông tin của tổ chức đó khi đề nghị về việc thay đổi thông tin của tổ chức của mình. Mẫu phiếu đề nghị thay đổi thông tin tổ chức là cơ sở để tổ chức thay đổi những thông tin của tổ chức mình, việc thay đổi thông tin tổ chức phải được khai đầy đủ, chính xác những thông tin mà tổ chức đó cần thay đổi để tránh cho những giao dịch sau này có sự nhầm lẫn hoặc không thể giao dịch được do sai lệnh thông tin của tổ chức.

3. Mẫu phiếu đề nghị thay đổi thông tin tổ chức:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

………….., ngày…tháng…năm…

PHIẾU ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN

(Phụ lục hợp đồng mở tài khoản & hợp đồng giao dịch trực tuyến áp dụng với tổ chức)

Tên công ty: ………….(1)

Số ĐKKD:……….. Ngày cấp:………. Nơi cấp: ……(2 )

Số tài khoản: ……(3) .

Đề nghị thay đổi thông tin tại hợp đồng mở tài khoản/hợp đồng giao dịch trực tuyến như sau:(4)

LOẠI THÔNG TIN

 

THÔNG TIN
ĐÃ ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI
Số ĐKKD

Ngày cấp

Nơi cấp

….………………..………………

……………………………………

…………………………………

….………………..………………

……………………………………

…………………………………

Địa chỉ liên hệ

Email

..…………………………………

…………………………………

..…………………………………

…………………………………

Người đại diện theo pháp luật

Số ĐKKD

Ngày cấp

Nơi cấp

….………………..………………

……………………………………

…………………………………

……………………………………

….………………..………………

……………………………………

…………………………………

……………………………………

Số điện thoại giao dịch

Mật khẩu

..…………………………………

..…………………………………

..…………………………………

..………………………………….

Tên truy cập trực tuyến.

Mật khẩu truy cập trực tuyến

…………………………………

…………………………………

 

………………………………….

…………………………………

 

Chữ ký chủ tài khoản …………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

 

Uỷ quyền tài khoản

 

 

 

 

 

 

Uỷ quyền tài khoản

Tên người nhận UQ:……………..

Số CMND:…………………………….

Ngày cấp:………….……………

Nơi cấp:………………………..

Số Điện thoại:………………………..

Địa chỉ liên hệ:……………………….

Thời hạn ủy quyền:

– Có thời hạn:…………

Từ ngày:……………….Đến hết ngày…………………

– Không thời hạn: ………

Tên người nhận UQ:………………

Số CMND:……………………………..

Ngày cấp:………………………

Nơi cấp:…………………………

Số Điện thoại:…………………………

Địa chỉ liên hệ:……………………….

Thời hạn ủy quyền:

– Có thời hạn: ………..…

Từ ngày:……………….Đến hết ngày.………………

– Không thời hạn: ………

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

 

THÔNG TIN
ĐÃ ĐĂNG KÝ

(KÝ TÊN)

SỬA ĐỔI

(KÝ TÊN)

1.Đặt lệnh giao dịch (mua/bán/hủy/sửa)
2.Nhận báo cáo giao dịch, thông tin về tài khoản
3. Thực hiện quyền chứng khoán
4. Thực hiện nộp rút tiền
5. Làm thủ tục lưu ký chứng khoán
6. Ký và thực hiện hợp đồng nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán
7. Ký và thực hiện các hợp đồng dịch vụ tài chính, hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán với công ty chứng khoán hoặc tổ chức thứ ba.

Khách hàng

(ký, ghi rõ họ tên)

Giao dịch viên

Trưởng phòng giao dịch

4. Hướng dẫn sử dụng mẫu phiếu đề nghị thay đổi thông tin tổ chức:

(1): Điền tên công ty

(2): Điền số đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp

(3): Điền  số tài khoản.

(4): Đề nghị thay đổi thông tin tại hợp đồng mở tài khoản/hợp đồng giao dịch trực tuyến

5. Thay đổi thông tin của tổ chức;

Khi tổ chức có những thay đổi thông tin như: ( Số số đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp, địa chỉ liên hệ/ email, người đại diện theo pháp luật, số điện thoại giao dịch, mật khẩu, tên truy cập trực tuyến, mật khẩu truy cập trực tuyến, chữ ký chủ tài khoản, uỷ quyền tài khoản, nội dung uỷ quyền, Đặt lệnh giao dịch (mua/bán/hủy/sửa), nhận báo cáo giao dịch, thông tin về tài khoản, thực hiện quyền chứng khoán, thực hiện nộp rút tiền, làm thủ tục lưu ký chứng khoán, ký và thực hiện hợp đồng nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán, ký và thực hiện các hợp đồng dịch vụ tài chính, hợp đồng hợp tác đầu tư chứng khoán với công ty chứng khoán hoặc tổ chức thứ ba), thì tổ chức có thể đề nghị về việc thay đổi thông tin của mình.

Việc thay đổi thông tin của tổ chức do tổ chức cử người đại diện của tổ chức tiến hành khai thông tin thay đổi thông tin của tổ chức của mình. Việc thay đổi thông tin của tổ chức có vai trò vô cùng qua trọng đối với tổ chức đó, bởi những thông tin này sẽ là những căn cứ, những cơ sở để tổ chức thực hiện những giao dịch khác sau này, tránh tình trạng khi tổ chức đã thay đổi thông tin trên thực tế rồi nhưng lại chưa đăng ký về những sự thay đổi thông tin đó.Tải văn bản tại đây

Đăng bởi: THPT Lê Minh Xuân

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!