Tổng hợp

Mẫu đơn khởi kiện vụ án của Toà Án, mẫu viết tay chuẩn và mới nhất năm 2022

Mẫu đơn khởi kiện vụ án của Toà Án, mẫu viết tay chuẩn và mới nhất năm 2022: Mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự, khởi kiện vụ án hành chính, khởi kiện tranh chấp đất đai mới nhất 2022.

Công ty THPT Lê Minh Xuân xin gửi đến bạn Mẫu đơn khởi kiện vụ án của Tòa án, mẫu viết tay . Để được tư vấn rõ hơn về biểu mẫu này hoặc có bất cứ vấn đề pháp luật gì cần được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline:  để được tư vấn – hỗ trợ!

Khi muốn khởi kiện vụ án, để Toà thụ lý hồ sơ khởi kiện thì một trong những thành phần hồ sơ không thể thiếu trong hồ sơ khởi kiện là đơn khởi kiện. Tuỳ tính chất của vụ việc mà đơn khởi kiện sẽ có các tên gọi khác nhau:

Bạn đang xem: Mẫu đơn khởi kiện vụ án của Toà Án, mẫu viết tay chuẩn và mới nhất năm 2022

– Đơn khởi kiện dân sự: Là mẫu đơn sử dụng trong việc khởi kiện các vụ án dân sự, yêu cầu giải quyết các tranh chấp dân sự.

– Đơn khởi kiện hành chính: Là mẫu đơn sử dụng trong việc khởi kiện các vụ án hành chính, khởi kiện người và cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hành chính trái pháp luật

– Đơn khởi kiện tranh chấp đất đai, đơn khởi kiện tranh chấp tài sản: Bản chất chính là đơn khởi kiện vụ án dân sự, giải quyết các tranh chấp dân sự. Tuy nhiên, 02 loại tranh chấp đất đai và tranh chấp tài sản là hai loại tranh chấp phổ biến nên đơn được đặt tên theo loại tranh chấp.

cac-mau-don-khoi-kien-vu-an-moi-nhat-va-huong-dan-cach-viet

Luật sư tư vấn soạn thảo đơn, tư vấn thủ tục khởi kiện và giải quyết các tranh chấp pháp lý: 

Dưới đây Công ty THPT Lê Minh Xuân sẽ cung cấp mẫu đơn khởi kiện mới nhất cũng như hướng dẫn cách viết mẫu đơn để bạn nắm rõ hơn.

Căn cứ pháp lý

– Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP

– Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐTP

Đơn khởi kiện dân sự

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu đơn khởi kiện: Tải về đơn khởi kiện

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu đơn khởi kiện, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……

Người khởi kiện: (3)……

Địa chỉ: (4) ……..

Số điện thoại: …(nếu có); số fax: ……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……….. (nếu có)

Người bị kiện: (5)……….

Địa chỉ (6) ………..

Số điện thoại: ……(nếu có); số fax: ………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có) (7)…….

Địa chỉ: (8)  …….

Số điện thoại: ……(nếu có); số fax: …(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : ……(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)……

Địa chỉ: (10) …..

Số điện thoại: ……(nếu có); số fax: ….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây: (11)

Người làm chứng (nếu có) (12)….

Địa chỉ: (13) ……….

Số điện thoại: ……(nếu có); số fax: …….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……. (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)

1……

2…….

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15) ……………

Người khởi kiện (16)

( Ký và ghi rõ họ tên )

Đơn khởi kiện vụ án hành chính

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu đơn khởi kiện vụ án hành chính: Tải về đơn khởi kiện vụ án hành chính

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo đơn khởi kiện vụ án hành chính, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(1)……, ngày….. tháng…… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Tòa án nhân dân(2)…….

Người khởi kiện: (3)……..

Địa chỉ:(4)……..

Số điện thoại (nếu có):………., số fax (nếu có):…..

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ……

Người bị kiện:(5)……

Địa chỉ:(6)…..

Số điện thoại (nếu có):……, số fax (nếu có):……

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ………

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):(7)……..

Địa chỉ:(8)…….

Số điện thoại (nếu có):………, số fax (nếu có):……….

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ….

Quyết định ………(9) bị kiện số……… ngày….. tháng….. năm….. của ………… về …………………

Hành vi hành chính bị kiện………

Tóm tắt nội dung quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, nội dung giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri hoặc tóm tắt diễn biến của hành vi hành chính(10): ……………

Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có):…..

Yêu cầu đề nghị Tòa án giải quyết(11):………

Người khởi kiện cam đoan không đồng thời khiếu nại ………. (12)đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Những tài liệu, chứng cứ chứng minh kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (13)

1……..

2……..

Người khởi kiện (14)

( Ký và ghi rõ họ tên )

Đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai: Tải về đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

V/v Tranh chấp đất đai ( Có thể ghi là tranh chấp quyền sử dụng đất hoặc tranh chấp tài sản trên đất,…)

Kính gửi: Toà án nhân dân (2)…………

Người khởi kiện: (3)………

Địa chỉ: (4) ….

 Số điện thoại: ………(nếu có); số fax: ………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …….. (nếu có)

Người bị kiện: (5)………

Địa chỉ (6) ……..

Số điện thoại: …………(nếu có); số fax: …….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ….. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có) (7)……….

Địa chỉ: (8)  …….

Số điện thoại: ………(nếu có); số fax: ………(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : ………..(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)…….

Địa chỉ: (10) ……….

Số điện thoại: ……(nếu có); số fax: ….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..……. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây: (11)…..

Người làm chứng (nếu có) (12)…………

Địa chỉ: (13) ……..

Số điện thoại: …(nếu có); số fax: ………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: … (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)

1……..

2……

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15) ……………

Người khởi kiện (16)

( Ký và ghi rõ họ tên )

Đơn khởi kiện tranh chấp tài sản

– Ấn vào liên kết sau để tải mẫu đơn khởi kiện tranh chấp tài sản: Tải về đơn khởi kiện tranh chấp tài sản

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo mẫu đơn khởi kiện tranh chấp tài sản, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

V/v Tranh chấp tài sản ( Có thể ghi là tranh chấp phân chia di sản thừa kế, sở hữu tài sản…)

Kính gửi: Toà án nhân dân (2)………

Người khởi kiện: (3)……..

Địa chỉ: (4) ………

 Số điện thoại: ………(nếu có); số fax: ……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……. (nếu có)

Người bị kiện: (5)………..

Địa chỉ (6) ……

Số điện thoại: ……(nếu có); số fax: …….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……… (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có) (7)……..

Địa chỉ: (8)  ….

Số điện thoại: ……(nếu có); số fax: …..(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : ……(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)…..

Địa chỉ: (10) …..

Số điện thoại: …(nếu có); số fax: ……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..…….. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây: (11)

Người làm chứng (nếu có) (12)…….

Địa chỉ: (13) ……

Số điện thoại: ……(nếu có); số fax: …….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …….. (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)

1….

2…

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15) ……………

Người khởi kiện (16)

( Ký và ghi rõ họ tên )

Hướng dẫn cách viết đơn khởi kiện

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ tên; đối với trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH ABC có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

(5), (7), (9) và (12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8), (10) và (13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …).

(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ; trường hợp người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện. Nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp. Nếu người khởi kiện không biết chữ thì phải có người làm chứng ký xác nhận theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 189 của Bộ luật tố tụng dân sự

* Đối với đơn khởi kiện hành chính

(1) Ghi địa danh, ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).

(2) Ghi tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên).

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi họ tên; trường hợp người khởi kiện là người đại diện hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì đồng thời phải ghi rõ họ tên, địa chỉ của người được đại diện; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Ghi địa chỉ tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, trú tại thôn B, xã C, huyện D, tỉnh E); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH ABC có trụ sở: Số 50 phố H, quận I, thành phố K).

(5) Nếu người bị kiện là người có thẩm quyền thì ghi chức danh của người bị kiện (ví dụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh A); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó.

(7) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6) và (8) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(9) Tùy theo từng trường hợp mà ghi quyết định hành chính hoặc quyết định kỷ luật buộc thôi việc hoặc quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh hoặc quyết định giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri.

(10) Tùy theo từng trường hợp mà ghi tóm tắt nội dung cụ thể của quyết định hành chính hoặc quyết định kỷ luật buộc thôi việc hoặc quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh hoặc quyết định giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri hoặc hành vi hành chính.

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết như: Yêu cầu hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần quyết định hành chính và quyết định giải quyết khiếu nại có liên quan (nếu có); buộc thực hiện hoặc chấm dứt hành vi hành chính; hủy quyết định kỷ luật buộc thôi việc trái pháp luật; hủy một phần hoặc toàn bộ quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; buộc cơ quan lập danh sách cử tri sửa đổi, bổ sung danh sách cử tri theo quy định của pháp luật; buộc cơ quan, tổ chức bồi thường thiệt hại, khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị xâm phạm do quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh trái pháp luật gây ra…

(12) Tùy từng trường hợp mà ghi quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri, hành vi hành chính.

(13) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu gì và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: 1. Bản sao Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; 2. Bản sao chứng minh nhân dân (căn cước công dân)…)

(14) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; trường hợp người khởi kiện là cá nhân, không biết chữ, không nhìn được, không thể tự mình làm đơn khởi kiện, không thể tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì có thể nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện và phải có người có năng lực hành vi tố tụng hành chính đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện; nếu là cơ quan, tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

Trên đây là những hướng dẫn cơ bản của THPT Lê Minh Xuân trong việc sử dụng, soạn thảo mẫu đơn khởi kiện trong các trường hợp cụ thể! Để được tư vấn rõ hơn về đơn khởi kiện các vấn đề pháp luật liên quan đến tranh chấp, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline:   

Dịch vụ pháp lý của Dương Gia

– Tư vấn soạn đơn khởi kiện qua tổng đài;

– Luật sư giải quyết các tranh chấp liên quan đến nội dung khởi kiện;

– Luật sư tranh tụng tại toà các nội dung trong đơn khởi kiện;

– Tư vấn các vấn đề pháp lý xảy ra trong đơn khởi kiện;

– Tư vấn quy trình tố tụng liên quan đến đơn khởi kiện;

Đăng bởi: THPT Lê Minh Xuân

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!