Biểu Mẫu

Mẫu báo cáo tiến độ học tập

Báo cáo về tiến độ học tập là biểu mẫu được công dân Việt Nam đang học tập tại nước ngoài lập ra báo cáo về tiến độ, tình hình học tập của mình.

Nội dung trong mẫu báo cáo cần trình bày đầy đủ thông tin của công dân đang học tập, cơ quan công tác, học bổng, ngành học, kết quả học tập, kiến nghị đề xuất. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng tải mẫu tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——o0o———-

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo tiến độ học tập

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ HỌC TẬP

(từ ngày … tháng … năm ………… đến ngày … tháng … năm…………)

Kính gửi: …………………………………………….

1. Họ và tên: Nam/nữ:……………………………………………

2. Ngày sinh:……………………………………………………….

3. Dân tộc:………………….. Tôn giáo:……………………….

4. Năm trúng tuyển (đối với lưu học sinh học bổng):………. Năm đi học:….

5. Địa chỉ nơi ở tại Việt Nam:………………………………….

6. Cơ quan công tác (nếu có):………………………………..

……………………………………………………………………………

7. Diện học bổng (Hiệp định/NSNN/Khác, ghi cụ thể):………….

8. Ngành học ở nước ngoài (ghi tiếng Việt và tiếng Anh):

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………

9. Tên và địa chỉ trường học ở nước ngoài (ghi tiếng Việt và tiếng Anh):

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………

10. Ngày đến trường nhập học:………………………..

11. Ngày bắt đầu khóa học (theo thông báo của trường):……….

12. Thời gian đào tạo (theo thông báo của trường):…………….

13. Đang học học kỳ mấy, thời gian còn lại:………………………….

14. Địa chỉ nơi ở nước ngoài:………………..

15. E-mail ở nước ngoài:……………………………………….

16. Điện thoại liên hệ ở nước ngoài:…………………………

17. Kết quả học tập :.

(Viết theo xếp loại, nếu có; hoặc số môn đạt điểm A, điểm B, điểm C… hoặc theo cách cho điểm của trường đến học; Đối với nghiên cứu sinh, thực tập sinh ghi xếp loại kết quả):

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………

18. Họ tên người hướng dẫn (supervisor) hoặc người tư vấn (adviser):….

Địa chỉ e-mail của người hướng dẫn/tư vấn:………………

19. Kiến nghị, đề xuất (nếu có):

……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………

20. Đề nghị cấp học phí, sinh hoạt phí (đối với lưu học sinh học bổng):…………….

Đề nghị chuyển học phí (theo giấy báo của trường) lưu học sinh cập nhật thông tin tài khoản của trường theo chi tiết sau:

– Tên ngân hàng

– Địa chỉ ngân hàng

– Mã số ngân hàng (như Swift, Code, hoặc ABA/Routing)

– Thông tin ngân hàng trung gian (nếu có)

– Tên người hưởng (tên chủ tài khoản của cơ sở giáo dục)

– Địa chỉ người hưởng

– Số tài khoản

– Số Iban (nếu có)

Đã nhận sinh hoạt phí đến hết tháng …… năm ……

Học kỳ cuối cùng xin được chuyển sinh hoạt phí đến tháng…….. năm ……., Tổng số …… tháng.

Cập nhật số tài khoản cá nhân đã đăng ký: ………………

– Tên ngân hàng

– Địa chỉ ngân hàng

– Mã số ngân hàng (như Swift, Code hoặc ABA/ Routing)

– Thông tin ngân hàng trung gian (nếu có)

– Tên người hưởng (tên chủ tài khoản cá nhân)

– Địa chỉ người hưởng

– Số tài khoản

– Số Iban (nếu có)

Xác nhận của cơ sở giáo dục

……., ngày … tháng … năm ……

Người báo cáo

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: THPT Lê Minh Xuân

Chuyên mục: Biểu Mẫu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!