Tổng hợp

Biên bản đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ từ năm 2022 trở đi

Biên bản đại hội công đoàn cơ sở là gì? Biên bản đại hội công đoàn cơ sở để làm gì? Biên bản đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ từ năm 2022 trở đi? Hướng dẫn làm biên bản? Các thông tin liên quan?

Bạn đang xem: Biên bản đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ từ năm 2022 trở đi

Đại hội công đoàn là dịp sinh hoạt chính trị dân chủ, rộng rãi, huy động nhiều hình thức tham gia của đoàn viên, cán bộ công đoàn, nhằm xem xét, thảo luận, đánh giá tổng thể nội dung, phương thức, chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua; từ đó đúc rút kinh nghiệm, quyết định phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tiếp theo; đồng thời thống nhất ý chí, hành động, đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ mà đại hội đã đặt ra.

1. Biên bản đại hội công đoàn cơ sở là gì?

Biên bản đại hội công đoàn cơ sở là biên bản để ghi lại quá trình, nội dung của đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kì

2. Biên bản đại hội công đoàn cơ sở để làm gì?

Biên bản đại hội công đoàn là biên bản ghi lại nội dung đại hội đại hội công đoàn cơ sở để làm căn cứ và tài liệu trong các trường hợp cần thiết

3. Biên bản đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ từ 2022 trở đi

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

Độc lập – Tự do – Hanh Phúc

BIÊN BẢN 

ĐẠI HỘI …… C

ÔNG ĐOÀN ……

 Hôm nay, vào lúc … giờ……, ngày……tháng…….năm

Địa điểm:…………

1. Thành phần tham dự :

Về phía lãnh đạo LĐLĐ quận Thủ Đức :

1. Đ/c………………………………………………………………………

2. Đ/c…………………………………………………………………………

3. Đ/c…………………………………………………………………………

Về phía lãnh đạo đơn vị :

1. Ông (bà)…………………………………………………………………………

2. Ông (bà)…………………………………………………………………………

3. Ông (bà)…………………………………………………………………………

Về phía CĐCS:

– Tổng số đại biểu (đoàn viên) triệu tập là :………………………………

– Tổng số đại biểu (đoàn viên) có mặt là :………………………………..

– Tổng số đại biểu (đoàn viên) vắng mặt là :……………………………..

+ Có lý do :………………………………………………………………….

+ Không có lý do :………………………………………………………….

Đoàn Chủ tịch:

1. Đ/c………………………………………………………………………

2. Đ/c…………………………………………………………………………

3. Đ/c…………………………………………………………………………

Đoàn Thư Ký:

1. Đ/c………………………………………………………………………

2. Đ/c…………………………………………………………………………

Diễn biến đại hội :

1. Đ/c ……………………………………………… thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua chương trình đại hội, quy chế làm việc của đại hội.

2. Đ/c ……………………………………………… thay mặt Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu (nếu đại hội đại biểu).

3. Đ/c ………………………………………………… thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo số lượng và tư cách đoàn viên dự đại hội (nếu đại hội toàn thể).

Đại hội biểu quyết nhất trí đạt ………%, không nhất trí ……% ( lý do …………  ..)

1. Đ/c ………………………………………… thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm kỳ 2022 – 20……..

2. Đ/c ………………………………………… thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ qua.

3. Đại hội thảo luận : (ghi lại tất cả các ý kiến đóng góp của đoàn viên, nếu ý kiến trùng lắp thì không ghi nữa)

– Báo cáo nhiệm kỳ qua, phương hướng nhiệm kỳ tới của Công đoàn:…

Dự thảo văn kiện của Đại hội Đại biểu Công đoàn quận Thủ Đức lần V, nhiệm kỳ 2022 – 20..:…………

Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo LĐLĐ quận.

Đ/c ……chức vụ : …… LĐLĐ quận Thủ Đức phát biểu chỉ đạo:……

Phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị.

Ông (bà)………Chức vụ …… thay mặt cấp ủy đảng (nếu có), lãnh đạo chính quyền, chuyên môn phát biểu:………

Đ/c ………thay mặt Đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

Tổ chức bầu cử.

Bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn.

Thông qua số lượng, biểu quyết số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn.

Đ/c ………………………………thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua số lượng và biểu quyết số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn .………………………………..,  nhiệm kỳ 2022 – 20….. là … ủy viên.

Ý kiến thảo luận : ( thống nhất hay không thống nhất số lượng trên ?)

………

Đại hội biểu quyết nhất trí đạt …….…%, không nhất trí   ………% (lý do………  )

Ứng cử, đề cử, thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn.

Ý kiến thảo luận : ( Có ai tự ứng cử, đề cử không ?)…………….Đ/c ………………………………thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua danh sách dự kiến bầu Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ……………………..…………… , nhiệm kỳ 2022…… gồm có…… đồng chí và gồm các đ/c có tên như sau:

1. Đ/c………………………………………………………………………

2. Đ/c…………………………………………………………………………

3. Đ/c…………………………………………………………………………

4. Đ/c………………………………………………………………………

5. Đ/c…………………………………………………………………………

6. Đ/c…………………………………………………………………………

Ý kiến thảo luận : ( thống nhất hay không thống nhất danh sách trên ? có ai ứng cử hoặc đề cử không ?)……..

Đại hội biểu quyết nhất trí đạt ……%, không nhất trí ……% (lý do………… …………………………………………………………………………………………)

Bầu Ban kiểm phiếu:

– Đ/c …………………………………………… thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua danh sách dự kiến Ban kiểm phiếu có ……. đ/c và gồm các đ/c có tên như sau:

1. Đ/c……………………………………………. Trưởng ban

2. Đ/c …………………………………………… Ủy viên

3. Đ/c …………………………………………… Ủy viên

Ý kiến thảo luận : ( thống nhất hay không thống nhất danh sách trên ?)……..

Đại hội biểu quyết nhất trí đạt ……%, không nhất trí ……% (lý do………… ……)

Thông qua nguyên tắc, thể lệ, cách thức bầu cử và tổ chức bầu cử.

Đ/c…………………………………… – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ, cách thức bầu cử và tổ chức bầu cử.

Công bố kết quả bầu cử.

– Tổng số phiếu Ban kiểm phiếu phát ra ……………………………… phiếu

– Tổng số phiếu Ban kiểm phiếu thu về ……………………………….. phiếu

– Số phiếu hợp lệ ……………………………………………………phiếu

– Số phiếu không hợp lệ ……………………………………………phiếu

* Kết quả kiểm phiếu :

Danh sách những đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn ……, nhiệm kỳ 2022 – 20.. có số phiếu tín nhiệm từ cao đến thấp như sau :

1. Đồng chí………………………………………… đạt……/……phiếu, tỷ lệ ………%

2. Đồng chí………………………………………… đạt……/……phiếu, tỷ lệ ………%

3. Đồng chí………………………………………… đạt……/……phiếu, tỷ lệ ………%

4. Đồng chí………………………………………… đạt……/……phiếu, tỷ lệ ………%

5. Đồng chí………………………………………… đạt……/……phiếu, tỷ lệ ………%

Ban Chấp Hành Công đoàn ………, nhiệm kỳ 2022 – 20.. ra mắt và nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội V Công đoàn quận Thủ Đức, nhiệm kỳ 2022 – 20.. :

Thông qua số lượng đại biểu do Liên đoàn Lao động quận phân bổ.

Đ/c ………………………………thay mặt Đoàn Chủ tịch thông báo số lượng đại biểu dự Đại hội V Công đoàn quận Thủ Đức, nhiệm kỳ 2022- được phân bổ là ……… đồng chí.

Ứng cử, đề cử, thông qua danh sách bầu cử đại biểu đi dự Đại hội V Công đoàn quận Thủ Đức, nhiệm kỳ 2022-

Đ/c ………………………………thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua danh sách dự kiến đoàn đại biểu dự Đại hội V Công đoàn quận Thủ Đức, nhiệm kỳ 2018 -2023 gồm có …….đồng chí và gồm các đ/c có tên như sau:

1. Đ/c………………………………………………………………………

2. Đ/c…………………………………………………………………………

3. Đ/c…………………………………………………………………………

Ý kiến thảo luận: ( thống nhất hay không thống nhất danh sách trên ? có ai ứng cử hoặc đề cử không ?)……

Đại hội biểu quyết nhất trí đạt ……%, không nhất trí ……% (lý do……………)

Bầu Ban kiểm phiếu.

Đ/c …thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội tiếp tục sử dụng Ban kiểm phiếu vừa tổ chức Bầu Ban Chấp hành Công đoàn.

Đại hội biểu quyết nhất trí đạt ……%, không nhất trí ……% (lý do………)

Thông qua nguyên tắc, thể lệ, cách thức bầu cử và tổ chức bầu cử.

Đ/c…… – Trưởng Ban kiểm phiếu xin ý kiến không thông qua nguyên tắc, thể lệ, cách thức bầu cử vì cũng giống như bầu Ban Chấp hành Công đoàn, nhiệm kỳ 2022 – 20…

Đại hội biểu quyết nhất trí đạt ……%, không nhất trí ……% (lý do………… )

Công bố kết quả bầu cử .

– Tổng số phiếu Ban kiểm phiếu phát ra ……………………………… phiếu

– Tổng số phiếu Ban kiểm phiếu thu về ……………………………….. phiếu

– Số phiếu hợp lệ ……………………………………………………phiếu

– Số phiếu không hợp lệ …………………………………………… phiếu

Kết quả kiểm phiếu :

Danh sách những đồng chí trúng cử vào đoàn đại biểu dự Đại hội V Công đoàn quận Thủ Đức, nhiệm kỳ 2022- 20.. có số phiếu tín nhiệm từ cao đến thấp như sau :

1. Đồng chí………………………………………… đạt……/……phiếu, tỷ lệ ………%

2. Đồng chí………………………………………… đạt……/……phiếu, tỷ lệ ………%

3. Đồng chí………………………………………… đạt……/……phiếu, tỷ lệ ………%

4. Đồng chí………………………………………… đạt……/……phiếu, tỷ lệ ………%

5. Đồng chí………………………………………… đạt……/……phiếu, tỷ lệ ………%

Đoàn Đại biểu dự Đại hội V Công đoàn quận Thủ Đức ra mắt trước Đại hội.

Đ/c ………………………………………thay mặt Đoàn Thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết nhất trí đạt ……%, không nhất trí ……% (lý do………… …………………………………………………………………………………………)

Bế mạc.

Biên bản Đại hội kết thúc vào lúc……giờ….. cùng ngày, được lập thành hai bản, lưu vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội (01 bản gởi về LĐLĐ quận; 01 bản lưu vào hồ sơ CĐCS).

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

THƯ KÝ

4. Hướng dẫn làm biên bản

Thông thường mẫu biên bản gồm những nội dung về:

– Đại hội Công đoàn diễn ra ở nhiệm kỳ nào, được tiến hành vào thời gian nào, Tới dự và chỉ đạo Đại hội gồm những ai, giữ chức danh gì?

– Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn chủ tịch gồm những ai, giữ chức danh gì

– Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Công đoàn trong nhiệm kỳ, sau đó Đại hội tiến hành thảo luận…

– Đại hội tiến hành bầu cử về Bầu Ban Bầu cử trưởng ban, ủy viên, tiếp đến Bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn, Bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên…

– Kết quả của bầu cử

– Đại hội thông qua Nghị quyết đại hội.

5. các thông tin liên quan

Căn cứ vào hướng dẫn Số: 03/HD-TLĐ thi hành điều lệ công đoàn việt nam quy định về dại hội công đoàn cơ sở tại mục 6.1 như sau:

6. Đại hội công đoàn các cấp theo Điều 8

Đối với công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận và tổ công đoàn:

a. Nhiệm kỳ của công đoàn cơ sở theo nhiệm kỳ của công đoàn cấp trên trực tiếp quản lý, chỉ đạo.

Đối với công đoàn cơ sở mới thành lập, thời gian kết thúc nhiệm kỳ theo thời gian của của công đoàn cấp trên trực tiếp. Trường hợp khi công đoàn cơ sở được thành lập mà thời gian kết thúc nhiệm kỳ của công đoàn cấp trên trực tiếp còn dưới 18 tháng thì nhiệm kỳ của công đoàn cơ sở thực hiện theo nhiệm kỳ kế tiếp của công đoàn cấp trên trực tiếp.

Ví dụ: nhiệm kỳ của công đoàn cấp trên trực tiếp là 2018 – 2023, nếu công đoàn cơ sở thành lập năm 2019, nhiệm kỳ của công đoàn cơ sở sẽ là 2019- 2023; tương tự, nếu thành lập năm 2020, nhiệm kỳ sẽ là 2020 – 2023; nếu thành lập cuối năm 2022 nhiệm kỳ sẽ là 2022 – 2028.

b. Công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận (nếu có) tổ chức đại hội theo nhiệm kỳ của công đoàn cơ sở; tổ công đoàn (nếu có) tổ chức hội nghị toàn thể đoàn viên để thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đại hội của công đoàn cơ sở và bầu tổ trưởng, tổ phó công đoàn. Trường hợp khuyết tổ trưởng, tổ phó công đoàn, ban chấp hành công đoàn cơ sở chỉ đạo tổ công đoàn tổ chức hội nghị toàn thể để bầu bổ sung.

Căn cứ vào điều trên quy định về tổ chức đại hội doàn cấp cơ sở thì việc tổ chức đại hội công đoàn cấp cơ sở cần phải được thực hiện theo quy định của điều lệ công đoàn và phải được lập thành biên bản. Trên đây là bài viết của chúng tôi cung cấp thông tin về Mẫu biên bản đại hội công đoàn cơ sở và hướng dẫn cách làm biên bản cùng thông tin liên quan về đại hội công đoàn cơ sởTải văn bản tại đây

Đăng bởi: THPT Lê Minh Xuân

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!