Biểu Mẫu

Biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường

Biên bản bàn giao cơ sở vật chất trường học là biểu mẫu được lập ra nhằm ghi chép, xác nhận bàn giao lại tài sản cơ sở vật chất trường học. Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất lớp học thường được dùng vào các dịp cuối năm học, nghỉ hè.

Nội dung trong mẫu biên bản bàn giao cần trình bày rõ thông tin của bên bàn giao và bên tiếp nhận, nội dung tiếp nhận và trách nhiệm của các bên. Tài sản bàn giao phải được xác định chính xác giá trị đang theo dõi trên sổ sách kế toán và phải được đánh giá lại giá trị thực tế theo mặt bằng giá trị tại thời điểm và địa điểm bàn giao. Vậy dưới đây là mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất trường học mời các bạn cùng tải tại đây.

Mẫu biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường

PHÒNG GD&ĐT …………….

Bạn đang xem: Biên bản bàn giao cơ sở vật chất nhà trường

TRƯỜNG ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số……/BB – …………..

……….., ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN

BÀN GIAO CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA NHÀ TRƯỜNG CHO NHÂN VIÊN BẢO VỆ TRONG THỜI GIAN HÈ NĂM HỌC 20…- 20…

Thời gian bắt đầu: ………………………………………………………………..

Địa điểm: ………………………………………………………………………..

Thành phần tham dự: 1……………………….. – BT Chi bộ- Hiệu trưởng;

2. ………………………. Phó BT Chi bộ- P. Hiệu trưởng ;

3. Giáo viên chủ nhiệm các lớp;

4. Ban kiểm kê cơ sở vật chất nhà trường;

5. ………………………..- Nhân viên bảo vệ .

A. Nội dung:

Bàn giao cơ sở vật chất của nhà trường cho nhân viên bảo vệ trong thời gian hè năm học 20….– 20….

* Danh mục và hiện trạng tài sản cố định :

– Gồm : ….phòng học, trong đó có …phòng học nhà …tầng và … phòng học nhà cấp 4. (Hiện trạng và tài sản trong các phòng học như biên bản bàn giao).

– Các phòng còn lại như sau:

+ Phòng làm việc của hội đồng …. phòng: (Các tài sản trong phòng có biên bản kèm theo).

+ ….phòng Thư viện + ….thiết bị: chứa tất cả Sách giáo khoa, sách tham khảo và thiết bị dạy và học (có biên bản kèm theo.)

+ …..phòng tin học. (Các tài sản trong phòng có biên bản kèm theo).

+ ………Phòng làm việc của Hiệu trưởng và P Hiệu trưởng. (Các tài sản trong phòng có biên bản kèm theo).

+ ……. nhà công vụ với ….phòng ở và ……. nhà vệ sinh.

+ Khuân viên nhà trường gồm hệ thống cây cảnh, khẩu hiệu.

+ ….. bộ chìa khóa của tất cả các phòng nói trên được giao cho nhân viên bảo vệ.

B. Yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ:

1. Quản lý, bảo quản số tài sản như trên trong thời hè để tiếp tục sử dụng trong năm học mới.

2. Niêm phong chặt các cửa đi và cửa sổ. Cắt cầu giao điện ở các phòng học ở nhà cấp 4 và dãy 2 tầng để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

3. Nếu có việc gì xảy ra phải báo cáo với Ban giám hiệu, với các đoàn thể trong nhà trường để có hướng xử lý kịp thời.

4. Nếu có mất mát, hư hỏng số tài sản của nhà trường, bảo vệ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

5. Trong thời gian hè, nhà trường phân công cán bộ quản lý và nhân viên trực theo lịch cụ thể có đính kèm)

Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, được thông qua và được sự nhất trí của tất cả các thành viên tham gia.

Biên bản kết thúc vào … giờ …, ngày … tháng …năm 20…./.

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA BÀN GIAO

NHÂN VIÊN BẢO VỆ

(Ký và ghi rõ họ tên)

HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BAN KIỂM KÊ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: THPT Lê Minh Xuân

Chuyên mục: Biểu Mẫu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!