02:32 ICT Thứ ba, 09/03/2021
G11/1, Ấp 7 Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TPHCM - Điện thoại: (08)37660323.

Danh mục

Thăm dò ý kiến

Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn là:

Giáo viên

Học sinh

Phụ huynh học sinh

Cựu học sinh

Khách

Trang nhất » Tin Tức » Thông Báo

THỜI KHÓA BIỂU

Chủ nhật - 13/08/2017 08:07
TKB

TKB

Thời khóa biểu có thay đổi (lớp 10C4, 10C16) áp dụng từ 14/08/2017. Lưu ý thứ 2 (ngày 14/8/2017) tiết 1 sinh hoạt dưới cờ , tiết 2 sinh hoạt chủ nhiệm. Học sinh 3 khối đem theo tập vở để chép bài.

LỚP Thứ hai Thứ Ba Thứ tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
A1 T.Vân   Toán Toán Tin Văn Văn KT AV AV AV GDCD Địa QP Sử Toán Toán Sinh Sinh Văn Hoá Hoá Sử TD TD AV Tin  
A2 Xíu   Tin KT Hoá AV AV Sinh QP AV Sử Toán Toán AV Văn Sinh Toán Toán Văn Văn GDCD Tin Sử TD TD Địa Hoá  
A3 K.Trinh   Văn Địa Sinh QP Sinh Hoá AV AV AV Tin Sử GDCD Toán Toán KT TD TD Toán Toán Hoá Văn Văn Sử Tin AV  
A4 Cao   Sinh Sử AV Sinh KT Hoá Văn Toán Toán QP AV AV Văn Văn AV Sử Hoá Địa Toán Toán Tin GDCD Tin TD TD  
A5 N.Nhung   Sử Toán Toán QP Hoá Văn Văn Địa Tin Sử AV AV Tin AV Toán Toán Sinh TD TD GDCD Văn AV Hoá Sinh KT  
A6 Lài   Tin Toán Toán AV AV Văn Văn KT Sử Sinh QP AV AV Địa Hoá Sinh Toán Toán Văn Sử GDCD Tin TD TD Hoá  
A7 L.Anh   GDCD AV AV Văn Văn Sinh AV Hoá QP TD TD Sử Địa AV Văn Toán Toán Tin KT Sử Hoá Toán Toán Tin Sinh  
A8 Hoàng   Sinh Sinh AV Văn Văn Hoá GDCD QP Tin TD TD Toán Toán AV Sử Văn Sử KT Tin Địa Hoá Toán Toán AV AV  
A9 Giang   Hoá Hoá Địa Văn GDCD Sử AV AV AV Tin Toán Toán Sinh AV Sinh TD TD Sử Văn Văn KT Tin Toán Toán QP  
A10 T.Sơn   AV AV Hoá AV Hoá KT Sử Toán Toán GDCD Sinh Tin Sử QP Văn Văn Sinh Văn Tin Toán Toán AV TD TD Địa  
A11 Thủy   Sử Toán Toán AV AV KT QP Văn GDCD Sử Sinh TD TD Hoá AV AV Sinh Toán Toán Địa Tin Văn Văn Hoá Tin  
A12 N.Ngân   AV AV KT Hoá Sinh Văn Văn Sử TD TD Toán Toán Sinh Sử AV AV QP Tin Tin GDCD Văn Hoá Toán Toán Địa  
A13 T.Huyền   Văn Toán Toán Văn Văn AV Hoá QP Tin AV AV Sử Sinh Sinh Toán Toán Hoá GDCD Sử Địa TD TD Tin KT AV  
A14 Lan   AV AV KT Sinh TD TD Hoá Hoá Toán Toán Sinh Địa AV Tin Toán Toán AV Sử Tin GDCD Văn QP Sử Văn Văn  
A15 Nam   Văn Văn Sinh Sinh KT QP Sử Toán Toán TD TD AV AV Tin Sử Văn Hoá Tin Toán Toán Địa AV AV Hoá GDCD  
                                                             
B1 P.Đức   Toán Toán GDCD AV AV Hoá TD TD AV Tin Sinh Hoá KT Văn Văn AV Địa Sử Văn Văn QP Toán Toán Sinh    
B2 Vũ   KT Sinh Hoá AV AV Sinh Văn Văn AV Toán Toán GDCD Sử TD TD Văn Văn Địa Hoá Toán Toán QP AV Tin    
B3 Hữu   Văn KT Toán Địa Sinh AV AV GDCD Sinh AV Toán Toán Văn AV Toán QP Hoá TD TD Sử Văn Văn Hoá Tin    
B4 Thương   Sinh Hoá Sử Địa Sinh TD TD AV Toán Toán AV GDCD Tin Văn Văn AV AV KT QP Toán Toán Văn Văn Hoá    
B5 Triều   Văn Văn Hoá TD TD Sinh AV AV AV GDCD Toán Toán Địa Sinh QP Hoá KT Văn Văn Toán Toán Tin Sử AV    
B6 H.Mai   AV Địa Sử Hoá Văn Văn Sinh QP GDCD Tin Toán Toán Sinh AV Văn Văn KT TD TD Toán Toán AV AV Hoá    
B7 N.Dung   AV Toán Toán QP TD TD GDCD Hoá Sinh Toán Toán AV Tin KT Văn Văn Sinh Văn Văn Địa Hoá Sử AV AV    
B8 Trường   Hoá Toán Hoá AV Văn Văn KT Sinh GDCD Toán AV Tin QP AV AV Địa Văn Văn Sử Toán Toán Sinh TD TD    
B9 Điểm   Toán Toán AV Sinh Hoá TD TD Toán Toán QP Sinh AV Văn Văn Hoá AV AV Địa GDCD KT Sử Tin Văn Văn    
B10 P.Trà   Sử Tin Văn Văn AV TD TD AV AV Địa Sinh GDCD Sinh Toán Toán KT AV Hoá Toán Toán Văn Văn Hoá QP    
B11 L.Phương   Toán GDCD Văn Văn AV AV Tin QP Sinh Toán Toán AV TD TD Văn Văn Hoá Hoá Toán Sử Địa KT AV Sinh    
B12 Huy   Tin Sinh Văn Văn TD AV AV Địa Sinh TD Toán Toán KT AV Hoá Sử QP Toán Toán Văn Văn GDCD Hoá AV    
B13 Bình   Hoá Văn Văn Hoá Văn Văn KT TD TD AV Tin QP Toán Toán Sinh Sinh AV GDCD Địa Toán Toán AV AV Sử    
B14 Thanh   Sinh Văn Văn AV Hoá GDCD QP Địa Toán Toán AV AV AV TD TD Sử Văn Văn Tin Toán Toán Hoá Sinh KT    
B15 M.Hiền   AV Văn Văn Hoá TD TD KT QP AV AV Toán Toán Sinh Địa AV Hoá Tin Toán Toán Văn Văn GDCD Sinh Sử    
B16 ĐT.Hoa   Văn AV KT Hoá Văn Sinh Toán Toán Sử TD TD Toán Toán Tin AV AV Văn Văn QP Địa Hoá Sinh GDCD AV    
                                                             
C1 T.Bình   Hoá Hoá TD TD GDCD QP Sử Địa Toán AV AV Tin Địa Văn AV AV KT Toán Toán Văn Văn Tin Sinh      
C2 Xuân   Văn AV Hoá Hoá GDCD AV AV Toán Sử QP KT Địa AV TD TD Tin Địa Tin Toán Toán Văn Văn Sinh      
C3 H.Hoa   AV Hoá Hoá KT Văn Văn Sinh AV AV Địa Tin Toán AV Tin Sử Toán Toán TD TD Địa GDCD QP Văn      
C4 Tân   Hoá Địa AV QP GDCD Văn Văn KT Tin Toán Toán Địa   Sinh TD TD Sử Hoá Văn Tin Toán AV AV AV    
C5 Th.Phương   Địa Hoá Sử Văn Văn QP AV AV AV Sinh GDCD Toán KT AV Hoá Địa Văn Toán Toán TD TD Tin Tin      
C6 Thái   Hoá Địa Hoá GDCD Văn AV AV Toán Toán KT Sinh Văn Văn AV AV Tin Toán QP Tin Sử Địa TD TD      
C7 NTM.Tâm   AV AV TD TD AV AV GDCD Sinh Toán Toán Địa QP KT Tin Văn Văn Hoá Hoá Toán Tin Sử Văn Địa      
C8 K.Ngọc   Địa Hoá AV KT AV AV GDCD Hoá Địa Tin Sinh QP Sử Văn Văn AV Toán Tin Văn TD TD Toán Toán      
C9 H.Dung   Toán Sử Văn AV AV Sinh GDCD Toán Toán AV AV QP Văn Văn Hoá KT Tin TD TD Tin Địa Địa Hoá      
C10 Quân   Văn Hoá AV TD TD KT Toán Địa AV AV Sinh Hoá AV Tin Văn Văn Tin GDCD Địa Toán Toán Sử QP      
C11 H.Trâm   AV Địa Tin QP GDCD KT Văn AV AV Sinh Tin Toán AV Địa TD TD Sử Hoá Hoá Toán Toán Văn Văn      
C12 T.Trâm   Toán Toán Hoá AV AV Hoá Văn Văn Sinh AV Tin Địa Toán Địa AV KT Tin TD TD Văn GDCD QP Sử      
C13 N.Trâm   Địa Toán Toán KT AV AV Sinh Toán QP GDCD AV AV TD TD Văn Địa Văn Văn Hoá Tin Sử Hoá Tin      
C14 Oanh   Toán Tin Hoá GDCD Văn AV Sinh Địa Toán Toán AV TD TD Tin KT Hoá AV AV QP Sử Văn Văn Địa      
C15 H.Nhi   Sử Sinh Hoá TD TD Văn Địa AV QP KT AV AV Toán Văn Văn Tin AV Địa Toán Toán Hoá Tin GDCD      
C16 Thảo   Tin AV AV KT AV QP Sinh Tin Toán Toán GDCD AV Văn Văn Văn Địa Toán Sử Hoá Hoá Địa TD TD      
C17 N.Vân   Hoá Sử AV AV Địa TD TD KT GDCD AV Toán Toán AV Địa Tin Sinh Hoá Tin Văn QP Toán Văn Văn      
C18 Nga   Văn Văn Toán AV AV Hoá Văn Sinh Tin KT Toán Toán Sử AV AV Địa Tin GDCD QP TD TD Hoá Địa      
  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
LỚP Thứ hai Thứ Ba Thứ tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn