DANH SÁCH PHIẾU BÁO DỰ THI TN THPT NĂM 2021

THÔNG BÁO

Căn cứ theo văn bản 2515/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường hợp được thi đợt 2 là chỉ dành cho các trường hợp F0, F1, F2 và trong khu cách ly (phải có quyết định đến ngày thi vẫn còn cách ly) thì mới được thi đợt 2. Trường hợp thi đợt 2 làm đơn theo mẫu gửi về trường trước ngày 6/7/2021.

Mẫu đơn đăng ký thi đợt 2: tải về

Phiếu báo dự thi 12A1: bấm để xem

Phiếu báo dự thi 12A2: bấm để xem

Phiếu báo dự thi 12A3: bấm để xem

Phiếu báo dự thi 12A4: bấm để xem

Phiếu báo dự thi 12A5: bấm để xem

Phiếu báo dự thi 12A6: bấm để xem

Phiếu báo dự thi 12A7: bấm để xem

Phiếu báo dự thi 12A8: bấm để xem

Phiếu báo dự thi 12A9: bấm để xem

Phiếu báo dự thi 12A10: bấm để xem

Phiếu báo dự thi 12A11: bấm để xem

Phiếu báo dự thi 12A12: bấm để xem

Phiếu báo dự thi 12A13: bấm để xem

Phiếu báo dự thi 12A14: bấm để xem

Phiếu báo dự thi 12A15: bấm để xem

Phiếu báo dự thi 12A16: bấm để xem

Phiếu báo dự thi 12A17: bấm để xem